Reisegarantifondet

 

Ny pakkereiselov – hva betyr den for deg som tilbyder av reisetjenester?

 

Den 1. juli 2018 trer vår nye pakkereiselov i kraft. For deg som hittil har tilbudt tilrettelagte reiser eller pakkelignende reiser og derfor er medlem i Reisegarantifondet og fortsatt vil drive med det samme, innebærer den ikke store endringer. Ingen skal måtte forholde seg til drastiske endringer over natten. Med mindre det i enkelte tilfeller skulle vise seg å være behov for en snarlig justering, anser vi det som tilstrekkelig at ajourførte tall som faller inn under garantiplikten etter nytt regelverk er på plass ved fristen for innlevering av egenerklæringen 1. desember 2018.  Det som særpreger en pakkereise foruten plikten til å stille reisegaranti, er at arrangøren er ansvarlig for at solgt reise gjennomføres som planlagt.

  

To eksempler på forhold som fører til at garantiplikten bortfaller eller reduseres.

 

 1. Selger du reiser til næringslivet faller garantiplikten helt eller delvis bort dersom du har inngått en generell avtale med næringslivskunden om salg av reiser frem i tid og som slår fast at pakkereiselovens regler om garantiplikt ikke skal gjelde. Dette fremgår av lovens § 2 c)

  Av praktiske hensyn må dette også klart fremgå av fakturaen til kunden, slik at det ikke oppstår tvil i en konkurssituasjon.  Dette er aktuelt når man er medlem i RGF som følge av salg til private. Dersom det ikke går frem av næringslivskundens faktura at den ikke er dekket under reisegarantien og det heller ikke kan fremlegges kopi av en avtale hvor dette er avtalt, vil næringslivskunden kunne kreve refusjon som han ikke har rett til.

   

 2. Transport som skjer sammen med en pakkereise, typisk «seat only» på en charteravgang, er ikke lenger garantipliktig.

 

Garantiplikten utvides fordi pakkereisedefinisjonen omfatter flere situasjoner i lovens § 6

 

 1. Hittil har det vært en forutsetning at den reisende kjøper samtlige elementer i «pakken» fra samme tilbyder for at det skal være en pakke i lovens forstand. Nå utvides pakkebegrepet til også å gjelde der kontrakt inngås med flere tilbydere men forutsatt at enten 1)  betalingen skjer samlet, 2) tilbys eller selges til en totalpris, 3) annonseres som en pakkereise, 4) selges som en «gavepakke» eller 5) turisttjeneste nr. 2 kjøpes i en lenket bestillingsprosess hvor den reisendes kontakt– og betalingsdetaljer overføres innen 24 timer. Dersom ingen av disse tilleggsvilkårene er oppfylt, har vi en «sammensatt reise». Se nedenfor.

   

 2. Garantiplikten utvides også ved nyvinningen «sammensatte reiser» («pakke light») § 7

 

Et av formålene med nyvinningen er å fange opp tilbydere av reisetjenester som ikke tidligere har vært omfattet av loven. Det er kanskje næringsdrivende som ikke har ønsket å påta seg arrangøransvaret, men som har tjent penger på å lede salg til samarbeidspartnere. Den reisende kan få inntrykk av å ha kjøpt en pakkelignende reise, men ikke så opplagt som dersom vilkårene i avsnittet over jf. § 6 første ledd b) er til stede.

 

Eksempler på dette er:

 

 1. Legger du til rette på en hjemmeside at den reisende får kjøpe ulike reisetjenester fra ulike tilbydere, oppstår garantiplikt dersom du tar imot betaling for en tjenestene forutsatt at den reisende ved samme besøk på hjemmesiden kjøper og betaler en annen reisetjeneste hos en annen tilbyder og til samme reise. Forskjellen mellom denne handelen og en pakkereise er at handelen avsluttes for hvert enkelt element før et nytt kjøpes og betales. Det at det ligner på en pakkereise er at det kjøpes med utgangspunkt på samme hjemmeside.

   

 2. Videre oppstår det garantiplikt for deg dersom den reisende etter å ha kjøpt en reisetjeneste hos deg, i løpet av 24 timer mottar en målrettet kjøpsoppfordring av en annen reisetjeneste av en annen tilbyder du har en avtale med, foranlediget av besøket på din hjemmeside.

 

I motsetning til en pakkereisearrangør, er ikke du ansvarlig for gjennomføringen av det sammensatte reisen i sin helhet, kun den delen du har mottatt betaling for og så lenge du ikke har overført den reisendes penger til tjenesteyter. Tanken er at når tjenesteyter har mottatt pengene har den reisende en tjeneste han/hun kan benytte uavhengig av din konkurs.

 

INFORMASJONSPLIKT ved sammensatte reiser.

 

Den reisende skal ha klar beskjed enten han/hun er omfattet av reisegarantien eller ikke, om det er en pakkereise eller en pakkereise «light»!

 

Det følger av § 39 første ledd bokstav c at det skal gis tydelige og forståelige opplysninger i framhevet form at den reisende er omfattet av reisegarantien, at det er garantiplikt for sammensatte reiser. Det skal også opplyses om at man ikke kjøper en pakkereise og ikke er dekket av rettighetene etter loven.