Reisegarantifondet

Ordningen med reisegaranti er lovpålagt. Det betyr at man ikke kan velge bort å stille reisegaranti så lenge man faller inn under ordningen.

Lov om pakkereiser og reisegaranti (Pakkereiseloven) inneholder definisjoner av begreper som arrangør, formidler, pakkereiser og garantipliktige reiser. Det siste kom til ved lovendring av 1.1.2007 og innebar at plikten til å stille garanti ble utvidet til også å gjelde "pakkelignende reiser" og transport som skjer sammen med en pakkereise, typisk "seat only" på en charteravgang se § 11-1.

Reisearrangører plikter både uoppfordret og på forespørsel å gi de opplysninger som er nødvendige for å vurdere om garantien skal økes. Brudd på opplysningsplikten kan medføre erstatningsansvar for virksomhetens representanter (daglig leder, styre, eiere) jf. Forskrift om reisegaranti § 9.

Vanlige spørsmål og svar i forbindelse med reisegarantiordningen finner du til venstre i margen. Hovedpunktene om hva et medlemskap innebærer gjengis nedenfor.

Hvem og hva faller inn under ordningen? Enhver som tilrettelegger pakkereiser og som tilbyr eller selger slike enten direkte eller gjennom en formidler. Vi har også et begrep som heter garantipliktige reiser og som er videre enn selv pakkereisebegrepet. Da inkluderes også rene ekspedisjoner av fly og hotell samt "seat only" på charterflyavganger.

Hvordan går jeg frem for å stille reisegaranti? I tillegg til vanlige firmadetaljer trenger Reisegarantifondet opplysninger om din garantipliktige omsetning for å kunne ta stilling til hvor høy garanti som skal stilles. Til det formålet benyttes et egenerklæringsskjema, hvor du fyller ut tall for garantipliktig  omsetning i høysesong. Fondets risiko er den reisendes forskuddsinnbetalinger til enhver tid og garantien skal i prinsippet dekke fondets risiko. Som hovedregel fastsettes garantien ut i fra reglene gitt i Forskrift om reisegaranti § 5.  Minimumsgarantien er kr 250.000 for de som arrangerer reiser til utlandet og kr 50.000 for de som kun har innenlands omsetning. Fondets medlemmer stiller garantier i størrelsen kr 50.000 til kr 700 millioner.

Klageadgang Vedtak om reisegaranti (både når det gjelder plikten til å være medlem og garantiens størrelse) kan påklages til Barne -og Likestillingsdepartementet.

Årsgebyr Driften av reisegarantiordningen finansieres ved at alle medlemmer betaler et årsgebyr. Gebyrets størrelse reguleres av Reisegarantiforskriftens § 6. Gebyret varierer fra kr 3.500 til kr 70.000 avhengig av garantiens størrelse. Gebyret skal være innbetalt før medlemskapet etableres. I tillegg faktureres alle medlemmer i Reisegarantifondet  for årsgebyr til Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser. Dette gebyret varierer fra kr 1.500 til kr 75.000 eks mva.

Logo All markedsføring og salg av garantipliktige reiser krever bruk av fondets logo eller at det  i klartekst fremgår at det er stilt garanti.  Dette er et viktig signal overfor kunden som da skal kunne føle seg trygg på at garanti er stilt.

Rapportering til fondet skal skje minst årlig  og innen 1. desember om garantipliktig omsetning i året som gikk og budsjettall for kommende år. Revisor skal attestere for garantipliktig omsetning tidsavgrenset til avreisemåneden i året som gikk.

TA KONTAKT! Det å stille reisegaranti er en betydelig økonomisk byrde for de fleste og innebærer nye rutiner. Ta derfor bare kontakt dersom spørsmål.